Informacja z dnia 6 grudnia 2018 r. na podst. art. 92 ust.2 Pzp      
Znak sprawy Adm 17/2018 - Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców      
         
Wybór najkorzystniejszej oferty
Kryterium - cena 100%      
Dane do wzoru: Cn - cena oferty najkorzystniejszej; Cof - cena badanej oferty     
CZĘŚĆ  1  –   ZIEMNIAKI      
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1 4 Gospodarstwo Rolne Marek Klein
ul. Długa 22, 84-242 Barłomino
100.00    
2 9 Gospodarstwo Sadowniczo Warzywnicze G.K. Dębscy, ul. Piaseczyńska 57,
05-555 Józefowice
70.79    
3 5 Hurtownia Warzyw i Owoców „Piotrex” Żaneta Żmudzka ul. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko 69.67    
4 2 FHU Stemar Srok Wiesław
ul. św. Agaty 38, 84-123 Pałchowo
62.81    
5 14 Gospodarstwo Rolne Michał Stobba
Kobyle 47, 83-236 Pogódki
 WYKONAWCA WYKLUCZONY     
6 5 Gospodarstwo Rolne Mateusz Stobba, Kobyle 45, 83-236 Pogódki  WYKONAWCA WYKLUCZONY    
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
CZĘŚĆ  2 –WARZYWA ŚWIEŻE    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1 10 Stawski Jacek Skup sprzedaż przetwórstwo warzyw i owoców,
ul. Modra 59, 80-736 Gdańsk
100.00    
2 11 Owoce i Warzywa Katarzyna Myka
ul. Modra 59
80-736 Gdańsk
86.81    
3 2 FHU Stemar Srok Wiesław
ul. św. Agaty 38, 84-123 Pałchowo
78.22    
4 9 Gospodarstwo Sadowniczo Warzywnicze G.K. Dębscy, ul. Piaseczyńska 57,
05-555 Józefowice
76.84    
5 5 Hurtownia Warzyw i Owoców „Piotrex” Żaneta Żmudzka ul. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko
80-180 Gdańsk
72.80    
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
CZĘŚĆ 3  –   WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1. 3 Firma MARIT Julita Laga,
ul. Jana Karwasza 19,
84-107 Starzyński Dwór
100.00    
2. 6 POLARIS Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
98.19    
3. 2 FHU Stemar Srok Wiesław
ul. św. Agaty 38, 84-123 Pałchowo
74.09    
Złożono 3 oferty, Wykluczono 0, Odrzucono 0.  Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
CZĘŚĆ 4  –   KISZONKI    
Postępowanie unieważnione  w części 4 na podst. Art. 93 ust. 1 pkt 5 Pzp - Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, nie złożyli ofert dodatkowych na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający uznał, że skutek faktyczny jest taki sam jak w przypadku, gdyby złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie.    
           
CZĘŚĆ 5  –   WARZYWA  I OWOCE MROŻONE    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1. 7 Fabryka Lodów Jan Januszewski
ul. Poprzeczna 4B, 75-841 Koszalin
100.00    
2. 1 COOL,
ul. Wybickiego 23,
83-050 Lublewo Gdańskie
92.67    
 Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
     
CZĘŚĆ 6  –   OWOCE PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1 8 Wytwórnia Koncentratów Spożywczych „DORO”
ul. Młyńska 30, 88-100 Inowrocław
100.00    
2 6 POLARIS Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
72.85    
3 3 Firma MARIT Julita Laga,
ul. Jana Karwasza 19,
84-107 Starzyński Dwór
56.44    
4 2 FHU Stemar Srok Wiesław
ul. św. Agaty 38, 84-123 Pałchowo
43.17    
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
         
CZĘŚĆ 7 – WARZYWA STRĄCZKOWE SUCHE    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1 8 Wytwórnia Koncentratów Spożywczych „DORO”
ul. Młyńska 30, 88-100 Inowrocław
100.00    
2 3 Firma MARIT Julita Laga,
ul. Jana Karwasza 19,
84-107 Starzyński Dwór
71.58    
3 6 POLARIS Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
69.59    
4 2 FHU Stemar Srok Wiesław
ul. św. Agaty 38, 84-123 Pałchowo
48.55    
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
         
CZĘŚĆ 8 –  JABŁKA    
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof x100) x 100%    
1. 2 FHU Stemar Srok Wiesław
ul. św. Agaty 38, 84-123 Pałchowo
100.00    
2. 9 Gospodarstwo Sadowniczo Warzywnicze G.K. Dębscy, ul. Piaseczyńska 57,
05-555 Józefowice
70.52    
3. 5 Hurtownia Warzyw i Owoców „Piotrex” Żaneta Żmudzka ul. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko 62.07    
Wybrano ofertę, która uzyskała 100 pkt w kryterium ceny    
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DN. 22.11.2018 R.:

Adm.17.2018 - druk z otwarcia ofert z dn. 22.11.2018.pdf

 

Ogłoszenie nr 648001-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w GdańskuDostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych, przetworzonych, kiszonek, grochu, fasoli innych suchych nasion warzyw strączkowych – znak sprawy Adm 17/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 29346200000, ul. ul. Srebrniki  17 80282   Gdańsk, woj. pomorskie, państwoPolska, tel. 58 52 47 500, e-mail dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl, faks 585 247 520
Adres strony internetowej (URL): www.wsp-bilikiewicz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.wsp-bilikiewicz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.wsp-bilikiewicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
Adres: 
Siedziba Zamawiającego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku – pok. 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych, przetworzonych, kiszonek, grochu, fasoli innych suchych nasion warzyw strączkowych – znak sprawy Adm 17/2018 
Numer referencyjny: Adm 17/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych, przetworów owocowych i warzywnych, kiszonek, grochu, fasoli, w asortymencie określonym w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Towar dopuszczony do obrotu na terenie RP, zgodny z Polską Normą i powinien spełniać odpowiednie wymogi jakościowe zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.).Warzywa i owoce świeże, przetworzone oraz mrożone, kiszonki, groch, fasola są artykułami powszechnie dostępnymi o standardach jakościowych ustalonych w Polskich Normach. Przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów na etapie realizacji zamówienia, ponieważ zamawiane artykuły spożywcze w odpowiednich ilościach przeznaczone będą do bieżącej konsumpcji. Warzywa i owoce powinny być świeże, jędrne bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od szkodników i zanieczyszczeń ziemią, wygląd, kształt i zapach właściwy dla danej odmiany. Opakowania powinny być szczelne, bez uszkodzeń, oznakowane i zawierać informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia. Dodatkowe wymagania dla produktów głęboko mrożonych: bez oznak rozmrożenia, opakowanie szczelne bez uszkodzeń, z wyraźnym opisem produktu i terminem ważności. Transport w temperaturze -18C. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy ( Załącznik nr 5 do SIWZ) dokładnie określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych dla Zamawiającego cech przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8 : Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne -, 15.31.00.00-4: Ziemniaki i produkty z ziemniaków, 15.33.00.00-0: Przetworzone owoce i warzywa, 15.33.11.00-8: Warzywa świeże lub mrożone, 15.33.10.00-7: Warzywa przetworzone, 15.33.14.27-6: Skoncentrowany przecier pomidorowy, 15.33.11.42-4: Kapusta przetworzona, 15.33.11.70-9: Warzywa mrożone, 15.33.22.93-4: Dżem z czarnej porzeczki, 15.33.22.96-5: Dżem truskawkowy, 15.33.22.94-1:Dżem wiśniowy, 15.33.21.00-5: Przetworzone owoce, 15.33.11.30-7: Fasola, groch, nasiona roślin strączkowych papryki, pomidory i pozostałe warzywa, 15.30.00.00-1: Owoce, warzywa i podobne produkty, Warzywa, Przetworzone warzywa korzeniowe 15331110-1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, składanymi telefonicznie określającymi każdorazowo asortyment i ilość, w terminach: Część 1 - Ziemniaki – 4 dni; Część 2 - Warzywa świeże - 1 dzień; Część 4 – kiszonki, Część 8 - Jabłka – 2 dni Części: 3, 5, 6, 7 – 4 dni. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu. Opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i spełniać wymogi sanitarno-higieniczne tj. czyste, odpowiednio zabezpieczone przed deszczem i śniegiem. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu żywnościowego w siedzibie Zamawiającego. Zjazd do magazynu żywnościowego na terenie Szpitala drogą przy nachyleniu 13% w kierunku magazynu, zakończoną zakrętem o kącie ok. 90º. 

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8 
Dodatkowe kody CPV: 
 
Kod CPV
15310000-4
15330000-0
15331100-8
15331000-7
15331427-6
15331142-4
15331170-9
15332293-4
15332296-5
15332100-5
15331130-7
15300000-1
15331110-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT w dostosowaniu do obowiązujących w dniu wystawienia faktury przepisów prawnych, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie stawka i wartość VAT oraz cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. W takiej sytuacji strony zawrą aneks do umowy na wniosek Wykonawcy. 2. Do umowy ma zastosowanie przepis art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych; 2) zmian, w tym o charakterze istotnym w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez Zamawiającego tj. w sytuacjach: a) zmiany terminu wykonania zamówienia, w razie wystąpienia siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, b) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, c) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego, d) w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 8 umowy. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o zmianach ich danych wskazanych w komparycji umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane ze skutkiem doręczenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-22, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 – ZIEMNIAKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki i ziemniaki młode zgodnie z formularzem cenowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15310000-4, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 –WARZYWA ŚWIEŻE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WARZYWA ŚWIEŻE W 32 POZYCJACH FORMULARZA CENOWEGO.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3 – WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE W 11 POZYCJACH FORMULARZA CENOWEGO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 – KISZONKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KISZONKI W 3 POZYCJACH FORMULARZA CENOWEGO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 – WARZYWA I OWOCE MROŻONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WARZYWA I OWOCE MROŻONE W 15 POZYCJACH FORMULARZA CENOWEGO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6 – OWOCE PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OWOCE PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE W 5 POZYCJACH FORMULARZA CENOWEGO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332100-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ 7 – WARZYWA STRĄCZKOWE SUCHE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WARZYWA STRĄCZKOWE SUCHE W 5 POZYCJACH FORMULARZA CENOWEGO
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331130-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ 8 – JABŁKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9900 KG JABŁEK
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ Dostawa warzyw Adm 17 2018.pdf

Formularz cenowy Adm. 17.2018.ods