Znak sprawy: Adm 5/2020

 

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe Adm 5_2020.doc

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Adm 5_2020.xls

Adm 5_2020 - ogłoszenie BZP_13.05.2020.pdf

Informacja dot. pakietu 10 Adm 5_2020 15.05.2020.doc

wyjaśnienia do zapytania_18.05.2020.pdf

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy_pakiet 10_zmiana z dnia 18.05.2020.xls

wyjaśnienia do zapytania_19.05.2020.pdf

wyjaśnienia do zapytania_20.05.2020.pdf

Adm 5_2020 zestawienie ofert_26.05.2020.pdf

 

 

Informacja z dnia 2 czerwca 2020 r.                                                                                      
Zapytanie ofertowe - znak sprawy Adm 5/2020
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych 
     
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert dla pakietu 10
     
Kryterium 1 - cena 100%    
Nr  pakietu nr oferty Wybrany Wykonawca
Pakiet 10 - Środki dezynfekcyjne  poz. 1 do rąk (saszetki 800 ml)   postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 10 poz. 1 
 poz. 2 do rąk (butelki 1000 ml)  2  Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa 
 poz. 3 do rąk (80-100 ml)  4  Eko Higiena Sp. z o.o. ul. Gipsowa 13 Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne 
 poz. 4 do pow. i wyrobów med. 1l  9  Schulke Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa 
 poz. 5 spryskiwacz  9  Schulke Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa 
 poz. 6 chusteczki  9  Schulke Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa 
 poz. 7 koncentrat do powierz. (opak. 1l i 5l)  15  Medilab FWU Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 
 poz. 8 tabletki  9  Schulke Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa 
 poz. 9 do rąk (saszetki 1200 ml)   postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 10 poz. 9 
 poz. 10 do narzędzi i sprzętu 1l  9  Schulke Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa 

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie wskazanej części (pozycji z pakietu 10) obowiązujące od dnia 03.06.2020r.

 

Informacja z dnia 29 maja 2020 r.                                                                                      
Zapytanie ofertowe - znak sprawy Adm 5/2020
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych 
     
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert dla pakietów od 1 do 9
     
Kryterium 1 - cena 100%    
Nr  pakietu nr oferty Wybrany Wykonawca
Pakiet 1 półmaska FFP 3  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 1 
Pakiet 2 półmaska FFP 2/KN95 18  SKAMEX Sp. z o.o. S.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Pakiet 3 wyroby z fizeliny  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 3 
Pakiet 4  maski chirurgiczne 5  Konsorcjum: Citonet-Pomorski Sp. z o.o.  i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  
Pakiet 5  kombinezony 19  PPH PIWI FEMMA ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź 
Pakiet 6   gogle ochronne 14  Medline Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra 
Pakiet 7 fartuchy barierowe  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 7 
Pakiet 8 przyłbice 1  Bell Sp. z o.o. ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów 
Pakiet 9 ochraniacze na obuwie  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 9 

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie wskazanego pakietu, obowiązujące od dnia 01.06.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W ZAKRESIE PAKIETU NR 10 – ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych, dopuszcza się składanie ofert częściowych w pakiecie nr 10 – Środki dezynfekcyjne na każdą pozycję pakietu, w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W związku z powyższym oferty złożone na dostawy asortymentu wymienionego w pakiecie nr 10 oceniane będą pod kątem najkorzystniejszej ceny dla każdej z pozycji w formularzu cenowym osobno.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale na całość pakietu.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy”.

 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi  spełniać wymagania  określone w:

·         Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ((tj. Dz. U. z 2020 r .,  poz. 186),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego  2016r w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),

·         Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252;

·         Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r - dotyczącej  wyrobów medycznych. 

 

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r .,  poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia Zamawiającemu wyżej wymienionych dokumentów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w Formularzu cenowym przy zastosowaniu przeliczenia opakowań do 2 miejsc po przecinku, chyba że Zamawiający wyraźnie określił maksymalną ilość sztuk w opakowaniu w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi każdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 10 dni, od dnia złożenia zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Bobowski tel. (58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00

- w sprawach formalnych                 – Dorota Achcińska tel. 58 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00.

1.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)      wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)      wypełnionego „Formularza cenowego”, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

3)      pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

2.     Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.  Ofertę (wg załączonego wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:

                        szpital@wsp-bilikiewicz.pl  do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek

„Oferta na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych – znak sprawy Adm 5/2020”.