Znak sprawy: Adm 5A/2020

 

Plik do pobrania:

Adm 5A_2020 ogłoszenie BZP_10.06.2020.pdf

Załącznik 2 - Formularz cenowy_Adm5A_2020_10.06.2020.xls

Adm 5A_2020 zmiana ogłoszenia BZP_17.06.2020.pdf

Zapytanie ofertowe Adm 5A_2020_UE_17.06.2020.docx

Adm 5A_2020 wyjaśnienia_18.06.2020.pdf

 

 

Informacja z dnia 26 czerwca 2020 r.                                                                                        
         
Znak sprawy Adm 5A/2020
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych 
         
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 
         
Kryterium 1 - cena 100%        
Nr  pakietu Kwota na sfinansowanie zamówienia   nr oferty Wybrany wykonawca cena wybranej oferty
Pakiet 1 półmaska FFP 3           19 710,00 zł 4  Higiena-Katowice Grzegorz Łagan ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 Katowice         24 477,00 zł
Pakiet 2 wyroby z fizeliny         110 268,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 2 
Pakiet 3 Koc ogrzewający              1 620,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 3 
Pakiet 4 Fartuchy barierowe           21 600,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 4 
Pakiet 5 Ochraniacze na obuwie              3 780,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 5 
Pakiet 10 - Środki dezynfekcyjne  poz. 1 do rąk (saszetki 800 ml)               2 700,00 zł 3  MEDILAB Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok            2 715,53 zł
 poz. 2 do rąk (saszetki 1200 ml)               5 616,00 zł 4  Higiena-Katowice Grzegorz Łagan ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 Katowice            5 832,00 zł

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie rozstrzygniętego pakietu, obowiązujące od dnia 01.07.2020r.

 

 

Oznaczenie sprawy Adm 5A/2020 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych
INFORMACJA - OTWARCIE OFERT w dniu 22.06.2020
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Nr  pakietu Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5 Pakiet 6 - Środki dezynfekcyjne
półmaska FFP 3 wyroby z fizeliny Koc ogrzewający Fartuchy barierowe Ochraniacze na obuwie  poz. 1 do rąk (saszetki 800 ml)   poz. 2 do rąk (saszetki 1200 ml) 
1 SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Lódź Cena brutto          43 050,00 zł            
2 PPH PIWI FEMMA ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź Cena brutto          210 927,50 zł            47 970,00 zł          11 685,00 zł    
3 MEDILAB Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok Cena brutto                     2 715,53 zł  
4 Higiena-Katowice Grzegorz Łagan ul.Szarych Szeregów 30A, 40-750 Katowice Cena brutto

24 477,00 zł

                  6 307,00 zł           5 832,00 zł

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

                Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych, dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego w dniu 17.06.2020r. wprowadzając zapisy informujące o tym, że zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a postępowanie jest realizowane w ramach projektu: Nr RPPM.07.01.02-22-0005/16 „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku”.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale na całość pakietu.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy”.

 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi  spełniać wymagania  określone w:

·         Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ((tj. Dz. U. z 2020 r .,  poz. 186),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego  2016r w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),

·         Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252;

·         Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r - dotyczącej  wyrobów medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r .,  poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami.

Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w Formularzu cenowym przy zastosowaniu przeliczenia opakowań do 2 miejsc po przecinku, chyba że Zamawiający wyraźnie określił maksymalną ilość sztuk w opakowaniu w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi każdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Bobowski tel. (58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00

- w sprawach formalnych                 – Dorota Achcińska tel. 58 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00.

 

1.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)       wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)       wypełnionego „Formularza cenowego”, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

3)       pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

2.     Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.  Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:

                               szpital@wsp-bilikiewicz.pl  do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek

„Oferta na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku,

odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych – znak sprawy Adm 5A/2020”.