Znak sprawy Adm 5B/2020

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 08.07.2020 r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.07.2020.pdf

 

Pliki do pobrania:

Adm 5B_2020_Ogłoszenie BZP_03.07.2020.pdf

Zapytanie ofertowe Adm 5B_2020_UE_03.07.2020.docx

Załącznik 2 - Formularz cenowy_Adm5B_2020_03.07.2020.xls

 

Informacja z dnia 16 lipca 2020 r.                                                                                        
         
Znak sprawy Adm 5B/2020
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży ochronnej
         
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 
         
Kryterium 1 - cena 100%        
Nr  pakietu Kwota na sfinansowanie zamówienia   nr oferty Wybrany wykonawca cena wybranej oferty
Pakiet 1 półmaska FFP 2/KN95      55 188,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 1 
Pakiet 2 Fartuch chirurgiczny      22 680,00 zł 5  PPH PIWI FEMMA ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź         21 525,00 zł
Pakiet 3 Czepki chirurgiczne        1 944,00 zł 11  Higiena-Katowice Grzegorz Łagan ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 Katowice            1 404,00 zł
Pakiet 4 Dwuczęściowe ubranie chirurgiczne      37 800,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 4 
Pakiet 5 Koc ogrzewający        1 080,00 zł  postępowanie unieważniono w zakresie pakietu 5 
Pakiet 6 Fartuchy barierowe        7 560,00 zł 5  PPH PIWI FEMMA ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź            7 380,00 zł

 

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie rozstrzygniętego pakietu, obowiązujące od dnia 20.07.2020r.

 

 

 

INFORMACJA - OTWARCIE OFERT w dniu 14.07.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Nr  pakietu Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5 Pakiet 6
półmaska FFP 2/KN95 Fartuch chirurgiczny Czepki chirurgiczne Dwuczęściowe ubranie chirurgiczne Koc ogrzewający Fartuchy barierowe
1 Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Cena brutto        129 600,00 zł          
2 TUKAN s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann, ul.Worcella 31, 80-809 Gdańsk Cena brutto          73 800,00 zł                  32 103,00 zł
3 Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
Cena brutto        204 180,00 zł          
4 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Cena brutto            28 350,00 zł        
5 PPH PIWI FEMMA ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź Cena brutto          21 525,00 zł           1 944,00 zł              7 380,00 zł
6 Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
Cena brutto        129 150,00 zł          
7 DORADZTWO I ZARZĄDZANIE Tomasz Kopiec ul. Łanowa 12, 97-300 Piotrków Trybunalski Cena brutto          97 662,00 zł          
8 Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno Cena brutto        127 920,00 zł          
9 Crystal Beauty Sp. z o.o. ul. Smolna 18 lok 2 00-375 Warszawa Cena brutto        112 299,00 zł          
10 Drive1 Sp. z o.o. ul. Kawcza 44, 01-164 Warszawa Cena brutto          75 300,00 zł          45 090,00 zł        
11 Higiena-Katowice Grzegorz Łagan ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 Katowice Cena brutto        60 270,00 zł          26 730,00 zł          1 404,00 zł          54 621,00 zł    

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

I ODZIEŻY OCHRONNEJ

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)

 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu:

Nr RPPM.07.01.02-22-0005/16

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku”

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i odzieży ochronnej w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale na całość pakietu.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy”.

 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi  spełniać wymagania  określone w:

·         Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ((tj. Dz. U. z 2020 r .,  poz. 186),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego  2016r w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),

·         Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252;

·         Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r - dotyczącej  wyrobów medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r .,  poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami.

Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w Formularzu cenowym przy zastosowaniu przeliczenia opakowań do 2 miejsc po przecinku, chyba że Zamawiający wyraźnie określił maksymalną ilość sztuk w opakowaniu w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi każdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Bobowski tel. (58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00

- w sprawach formalnych                      – Dorota Achcińska tel. (58) 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00.

 

1.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)      wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)      wypełnionego „Formularza cenowego”, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

3)      pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

2.     Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.  Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:

                               szpital@wsp-bilikiewicz.pl  do dnia 14 lipca 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek

„Oferta na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i odzieży ochronnej – znak sprawy Adm 5B/2020”.