Znak sprawy Adm 5C/2020

 

Pliki do pobrania:

Adm 5C_2020 ogłoszenie BZP_21.07.2020.pdf

Zapytanie ofertowe Adm 5C_2020_UE_21.07.2020.docx

Załącznik 2 - Formularz cenowy_Adm 5C_2020_21.07.2020.xls

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

Adm 5C_2020 wyjaśnienia_24.07.2020.pdf

Adm 5C_2020 wyjaśnienia_27.07.2020.pdf

 

Informacja z dnia 30 lipca 2020 r.                                                                                        
       
Znak sprawy Adm 5C/2020
Zapytanie ofertowe - Dostawa półmasek FFP2/KN95
       
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
       
Kryterium 1 - cena 100%  
L.p. Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty
1 13 DORADZTWO I ZARZĄDZANIE Tomasz Kopiec ul. Łanowa 12, 97-300 Piotrków Trybunalski             43 050,00 zł
2 14 Drive1 Sp. z o.o. ul. Kawcza 44, 01-164 Warszawa                46 100,00 zł
3 15 Higiena-Katowice Grzegorz Łagan ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 Katowice                59 040,00 zł
4 12 PHUP ALA Dariusz Całka ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn                72 800,00 zł
5 7 Integree Business Solutions, ul. Fortuny 35, 01-339 Warszawa                92 250,00 zł
6 9 Alfamobi Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa                95 940,00 zł
7 11 Inco Medica Władysław Adam Olbyś, ul. Pomorska 1b, 08-500 Piaseczno                97 170,00 zł
8 3 Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze                98 400,00 zł
9 2 Crystal Beauty Sp. z o.o. ul. Smolna 18 lok 2, 00-375 Warszawa              106 518,00 zł
10 5 Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno              119 310,00 zł
11 4 ZDRÓWKO Dorota Pusty, ul. Brzoskwiniowa 52b,  91-365 Łódź               135 300,00 zł
12 1 F. H. POLBUT Honorata Piech-Wiśniewska ul. Słowackiego 7, 29-100 Włoszczowa              147 600,00 zł
13 8 PHU Wikomed Andrzej Kowalczyk ul. Nadwiślańska 25, 80-680 Gdańsk               167 400,00 zł
14 10 Skamex Sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź              195 600,00 zł
15 6 Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław              202 950,00 zł

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą (lp. 1 - oferta nr 13), obowiązującą od dnia zawarcia umowy.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 NA DOSTAWĘ PÓŁMASEK FFP2/KN95

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)

 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu:

Nr RPPM.07.01.02-22-0005/16

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku”

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na dostawę półmasek FFP2/KN95 w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy”.

 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi  spełniać wymagania  określone w:

·         Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ((tj. Dz. U. z 2020 r .,  poz. 186),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego  2016r w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),

·         Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252;

·         Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r - dotyczącej  wyrobów medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r .,  poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami.

Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w Formularzu cenowym przy zastosowaniu przeliczenia opakowań do 2 miejsc po przecinku, chyba że Zamawiający wyraźnie określił maksymalną ilość sztuk w opakowaniu w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi każdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Bobowski tel. (58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00

- w sprawach formalnych                      – Dorota Achcińska tel. (58) 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00.

 

1.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)      wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)      wypełnionego „Formularza cenowego”, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

3)      pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

2.     Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.  Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:

                               szpital@wsp-bilikiewicz.pl  do dnia 28 lipca 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek

„Oferta na dostawę półmasek FFP2/KN95 – znak sprawy Adm 5C/2020”.