Informacja z dnia 20 sierpnia 2018 r. na podst. Art.. 92 ust. 2    
         
Znak sprawy Adm 7/2018 -  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 20 B,C,D
         
         
           
         
Kryterium - cena 60%      
Kryterium - okres gwarancji  40%      
         
         
         
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof ) x 60% Punktacja wg wzoru: (Tof/Tmax) x 20 Punktacja Razem
1 1 Konsorcjum:
1) Enlisto Sp. z o.o., 80-508 Gdańsk, ul. Korzeniowskiego 1/1
2) Przedsiębiorstwo Chłodniczo-Klimatyzacyjne "ProRem-Agro" Sp. z o.o., 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16 
3) Przedsiębiorstwo Usługowe GALAKTYKA Wojciech Barański
ul. Gdańska 28/79                      84-232 Rumia
 
60 40 100,00
Złożono 1 ofertę, Wykluczono 0, Odrzucono 0.  Wybrano ofertę Wykonawcy, który jako jedyny ją złożył.

Adm.7.2018 - informacja z otwarcia ofert w dn. 13.08.2018.pdf

Ogłoszenie nr 593610-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 20 B,C,D wraz z klatkami schodowymi i częściowym remontem piwnicy, przystosowując pawilon 20 do przepisów Ministra Zdrowia . 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 29346200000, ul. ul. Srebrniki  17 , 80282   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 52 47 500, e-mail dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl, faks 585 247 520. 
Adres strony internetowej (URL): www.wsp-bilikiewicz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.wsp-bilikiewicz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
Adres: Siedziba Zamawiającego: ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk – pok. 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 20 B,C,D wraz z klatkami schodowymi i częściowym remontem piwnicy, przystosowując pawilon 20 do przepisów Ministra Zdrowia . Numer referencyjny: Adm 7/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej remontu pomieszczeń pawilonu 20 mieszczących się w oddziałach 20 B,C,D, klatek schodowych, piwnicy na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano – wykonawcza ze zgłoszeniem robót oraz wykonanie aranżacji wnętrz z wyposażeniem technologiczno – meblowym oraz przedmiarem robót umożliwiającym rozliczenie inwestycji, w oparciu o PFU oraz wskazania i wytyczne Zamawiającego (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”); b) dokumentacja powykonawcza 2) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wymiany dźwigu szpitalnego w pawilonie nr 20 z pozwoleniem na budowę. 3) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 20 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ulicy Srebrniki 11 w zakresie oddziałów 20B,C,D, piwnicy i klatek schodowych – Załącznik nr 8 do SIWZ b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego Załącznik 8A (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1). 4) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 5) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2018 r należy wykonać i rozliczyć / część I /: 5)1) pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację budowlano - wykonawczą remontu pomieszczeń pawilonu 20 mieszczących się w oddziałach 20 B,C,D, klatek schodowych, piwnicy na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano – wykonawcza wraz ze zgłoszeniem robót oraz wykonanie aranżacji wnętrz oddziału 20D z wyposażeniem technologiczno – meblowym oraz przedmiarem robót umożliwiającym rozliczenie inwestycji, w oparciu o PFU oraz wskazania i wytyczne Zamawiającego (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”); b) dokumentacja powykonawczą oddziału 20D wraz z częścią piwnicy. 5)2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych w pawilonie nr 20 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie oddziału 20D, piwnicy w zakresie wykonania ściany REI 120 z drzwiami EI60, szatni 013, umywalni 012, wymiany rozdzielnicy głównej – Załącznik nr 8 do SIWZ; b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik nr 8A do SIWZ; (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1 i 5) 1). 5)3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w zakresie oddziału 20D i piwnicy. 6) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2019 r należy wykonać i rozliczyć / część II / : 6)1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wymiany dźwigu szpitalnego w pawilonie nr 20 wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrz oddziału 20 B,C z wyposażeniem technologiczno - meblowym oraz przedmiarem robót umożliwiającym rozliczenie inwestycji; 6)2) wykonanie dokumentacji powykonawczej oddziału 20B,C, piwnicy, klatek schodowych i wymiany windy. 6)3) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 20 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie oddziałów 20B,C, piwnicy i klatek schodowych, wymiany windy – Załącznik nr 8 do SIWZ b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik nr 8A do SIWZ; (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1); 5)2)c; 6)1). 6)4) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. 
II.5) Główny kod CPV: 71000000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45210000-2

45310000-3

45320000-6

45330000-9

45400000-1

45313100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3. 600 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem jej wpłacenia.Do przedłożonej przez wykonawcę polisy należy dołączyć również potwierdzenie jej opłacenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku polegającego na zdolności do pokrycia zobowiązania odpowiadającego ww. sumie ubezpieczenia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie i remoncie budynków o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 3 600 000,00 zł brutto oraz jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie i remoncie budynków w szpitalu o wartości 1 200 000,00 zł Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie: a) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ b) załączonego do oferty wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; c) załączonych przez Wykonawcę dokumentów/dowodów potwierdzających, że co najmniej jedna robota polegająca na przebudowie i remoncie budynków o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 3 600 000,00 zł oraz jedna robota budowlana polegającą na przebudowie i remoncie budynków w szpitalu o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (wzór formularza wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie bez ograniczeń o specjalności budowlanej, kierownikiem robót o specjalności elektrycznej oraz kierownik o specjalności instalacji sanitarnej, projektantami z uprawnieniami projektowymi Załącznik 5 i 5A do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania z ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, pkt od 2) do pkt 5) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w ust..3 pkt 3 i 4 muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6) określenie terminu ważności gwarancji. 5. Poręczenia określone w ust. 3, pkt. 2 i 5, muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42 z 2007r. poz. 275 z późn, zm.) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42 z 2007r. poz. 275 z późn, zm.) będą zobowiązane, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4600 4768 1565 7. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „Wadium w przetargu - znak spr. Adm. 7/2018” , kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 niniejszego Rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zamawiający stosownie do art. 144 ust.1 ustawy, przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, które mogą dotyczyć: 1) warunków płatności; 2) terminu realizacji Umowy; 3) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia; 4) zmiany osób realizujących zamówienie po stronie Wykonawcy. 5) zmiany Podwykonawcy 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) ujawnienia się nieprzewidzianych przeszkód podczas wykonywania robót; 3) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co będzie odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru; 4) w przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę. 3. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszej Umowie i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie Umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 5. Zmiana danych osób wskazanych imiennie w Umowie oraz zmiana Podwykonawcy wymienionego w § 6 ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy powodującej konieczność sporządzenia aneksu. Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana taka będzie dotyczyła wyłącznie tej części Umowy, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot zamówienia do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot zamówienia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Termin zgłoszenia wniosku – od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian do 30 dnia od dnia wejścia ich w życie. Zmiana Umowy może nastąpić po wejściu w życie przepisów wprowadzających zmiany. 7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń poszczególnych pracowników wykonujących przedmiot zamówienia (zarówno przed jak i po zmianie) z uwzględnieniem składek ponoszonych przez pracodawcę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot zamówienia wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 15 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 pkt 2. 9. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 9 oraz 11 -12 stosuje się odpowiednio. 11. Zamawiający, w przypadku gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia, może odmówić jego zmiany do czasu uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-13, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

SIWZ Adm 7 2018 - wykonanie dokumentacji projektowej i remontu oddz. 20 B_C_D.pdf

Wskazania i wytyczne Zamawiającego - Załącznik 8A.doc

Dokumentacja do pobrania.7z