Informacja z dnia 24 sierpnia 2018 r. na podstawie art.. 92.ust.2 Pzp    
         
Znak sprawy Adm 8/2018 -  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pawilonu nr 19 do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonanie dróg pożarowych i placów manewrowych ( etap I + II) na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku
         
         
           
         
Kryterium - cena 60%      
Kryterium - okres gwarancji  40%      
         
         
         
Lp. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg wzoru: (Cn/Cof ) x 60% Punktacja wg wzoru: (Tof/Tmax) x 40 Punktacja Razem
1 1 Systemy Zabezpieczeń Technicznych MERITUM Sp. z o.o. ul. Sucha 25/101,
 80-531 Gdańsk


 
60 40 100,00
Złożono 1 ofertę, Wykluczono 0, Odrzucono 0.  Wybrano ofertę Wykonawcy, który jako jedyny ją złożył.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.08.2018.pdf

Wyjaśnienia SIWZ L.dz.7418.18 - z dn. 14.08.2018.pdf

 

Ogłoszenie nr 599736-N-2018 z dnia 2018-08-06 r. 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w GdańskuWykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 29346200000, ul. ul. Srebrniki  17 80282   Gdańsk, woj. pomorskie, państwoPolska, tel. 58 52 47 500, e-mail dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl, faks 585 247 520
Adres strony internetowej (URL): www.wsp-bilikiewicz.pl 
Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.wsp-bilikiewicz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.wsp-bilikiewicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
Adres: 
Siedziba Zamawiającego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku – pok. 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych 
Numer referencyjny: Adm. 8/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pawilonu nr 19 do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonanie dróg pożarowych i placów manewrowych ( etap I + II) na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku obejmujących: 1) Wydzielenie kondygnacji podziemnej jako odrębnej strefy pożarowej; 2) Oddzielenie podziemnej kondygnacji od sąsiednich budynków poprzez montaż w tunelach drzwi pożarowych; 3) Wydzielenie pożarowe klatek schodowych; 4) Wyposażenie klatek schodowych w dachowe klapy oddymiające; 5) Podział dłuższego korytarza na kondygnacjach nadziemnych tak aby zapewnić możliwość ewakuacji do sąsiedniej wydzielonej pożarowo strefy bezpiecznej; 6) Zamknięcie korytarza w skrzydle administracyjnym na styku komunikacji poprzez montaż drzwi dymoszczelnych dwu skrzydłowych; 7) Montaż drzwi klasy EI30 w przedsionkach stanowiących drogi ewakuacyjne z 2 klatek prowadzące do wyjścia na zewnątrz; 8) Wydzielenie pomieszczeń otwartych na korytarz: sale telewizyjne w części centralnej, jadalnie stałymi przegrodami poprzez montaż ścianek podwieszanych; 9) Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o natężeniu 2 lx; 10) Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym; 11) Remont pomieszczenia w piwnicy przeznaczonego na centralę systemu ppoż.; 12) Wymiana hydrantów na wszystkich kondygnacjach; 13) Zdemontowanie urządzeń ściennych po starym systemie oddymiania i zamurowanie otworów. 14) Wykonanie robót drogowych etap I i II, polegających na: - wykonaniu drogi pożarowej wraz z wykonaniem placu do zawracania zlokalizowanego za budynkiem 17, - wykonanie drogi pożarowej umożliwiającej zawracanie pojazdów za pawilonem nr 20, - oznakowanie miejsc postojowych na istniejącym placu przy budynku kuchni szpitalnej. 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
 

Kod CPV
45111100-9
45111220-6
45262500-6
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45442100-8
45450000-6
45312100-8
45310000-0
45310000-3
45314000-1
45314300-4
45314310-7
45312000-7
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 

Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  
  lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 800 000,00 zł. Do przedłożonej przez wykonawcę polisy należy dołączyć również potwierdzenie jej opłacenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku polegającego na zdolności do pokrycia zobowiązania odpowiadającego ww. sumie ubezpieczenia. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli w tym zakresie udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę polegającą na przebudowie obiektów związanych z wyposażeniem w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym oraz oddymianiem klatek schodowych o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto oraz wykonał jedną robotę polegającą na przebudowie obiektów szpitalnych związanych z wyposażeniem w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowymi oddymieniem klatek schodowych o wartości 600 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie: a) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ b) załączonego do oferty wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; c) załączonych przez Wykonawcę dokumentów/dowodów potwierdzających, że co najmniej jedną robotę polegającą na przebudowie obiektów związanych z wyposażeniem w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym oraz oddymianiem klatek schodowych o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto oraz jedną robotę polegającą na przebudowie obiektów szpitalnych związanych z wyposażeniem w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowymi oddymieniem klatek schodowych o wartości 600 000,00 zł brutto wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Dowodami mogą być : - poświadczenie właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty zostały lub są nadal wykonywane , z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej.(Do dokumentu należy dołączyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa powyżej). Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie bez ograniczeń o specjalności budowlanej, kierownikiem robót o specjalności elektrycznej, kierownikiem robót o specjalności sanitarnej i kierownikiem robót o specjalności drogowej. Załącznik 5 i 5A do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania z ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, pkt od 2) do pkt 5) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w ust..3 pkt 3 i 4 muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6) określenie terminu ważności gwarancji. 5. Poręczenia określone w ust. 3, pkt. 2 i 5, muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42 z 2007r. poz. 275 z późn, zm.) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42 z 2007r. poz. 275 z późn, zm.) będą zobowiązane, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4600 4768 1565. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „Wadium w przetargu - znak spr. Adm. 8/2018”, kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę - 30.000,00 zł . 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 niniejszego Rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  
 
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: 
godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający stosownie do art. 144 ust.1 ustawy, przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, które mogą dotyczyć: 1) warunków płatności; 2) terminu realizacji Umowy; 3) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza zakres określony w SIWZ przedmiotu zamówienia; 4) zmiany osób realizujących zamówienie po stronie Wykonawcy. 5) zmiany Podwykonawcy 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) ujawnienia się nieprzewidzianych przeszkód podczas wykonywania robót; 3) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co będzie odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 4) w przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę. 5) w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszej Umowie i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie Umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 5. Zmiana danych osób wskazanych imiennie w Umowie oraz zmiana Podwykonawcy wymienionego w § 6 ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy powodującej konieczność sporządzenia aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-21, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

SIWZ wykonanie ppoż pawilon 19.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ