Znak sprawy K/Adm. 10/2020

 

Druki do pobrania poniżej:

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 10 2020 - usługa opieki pielęgniarskiej w oddziałach Szpitala.doc

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)    świadczenia usług pielęgniarskich specjalistycznych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala;

2)    świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot postępowania

 

Zadanie 1

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług      :           –     od 20.04.2020 r.

            Planowany termin zakończenia umowy                                  –     do 31.05.2022 r.

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu               –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 4 umów na świadczenie całodobowych specjalistycznych usług pielęgniarskich w dziedzinie psychiatrii.

Zadanie 2

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług      :           –    od 20.04.2020 r.

            Planowany termin zakończenia umowy                                  –    do 31.05.2022 r.

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu               –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na  świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług      :           –    od 01.06.2020 r.

            Planowany termin zakończenia umowy                                  –    do 31.05.2022 r.

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu               –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 8 umów na  świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie Zadania 1 i 2 komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

-            kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.

W zakresie zadań 1 i 2 Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę wyłącznie w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia)  winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres:

szpital@wsp-bilikiewicz.pl nie później niż do dnia 7 kwietnia 2020r. do godz. 1000.  W tytule wiadomości należy umieścić dopisek „Konkurs  – znak sprawy K/Adm 10/2020”

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 25.03.2020 r.