K/Adm 16A/2020

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 4 sierpnia 2020 r.

                        W związku z konkursem ofert znak sprawy: K/Adm. 16A/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenie usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala informujemy iż: złożono 1 ofertę,  którą  Udzielający zamówienia przyjął:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

1

Mariusz Sójka

   

 

Na dzień podpisania umowy prosimy o zabranie ze sobą aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym aktualnej książeczki sanitarnej.

Informacje dodatkowe: W dniu podpisania umowy wybrani oferenci, którzy nie załączyli do oferty kserokopii polisy ubezpieczeniowej zobowiązani są posiadać polisę ubezpieczeniową w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych. Polisa ubezpieczeniowa powinna obowiązywać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności.  Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 150.000 euro w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń.

Po podpisaniu umowy wybrani oferenci winni dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (strona: www.firma.gov.pl) poprzez uzupełnienie adresu dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, wpisując nazwę i adres Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17.

W przypadku zawieszonej działalności należy dodatkowo przed podpisaniem umowy wznowić działalność z datą rozpoczęcia przypadającą na dzień zawarcia umowy.

Oferenci biorący udział w postępowaniu mogą wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowy z wybranym w postępowaniu Oferentem.

            Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.wsp-bilikiewicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Znak sprawy K/Adm 16A/2020                                

 

Druki do pobrania poniżej.

Szczegółowe warunki konkursu K Adm 16A 2020 RATOWNIK.doc

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Przedmiot postępowania

 

Świadczenie usług  całodobowych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć oraz oddziałach Szpitala:

      1)    Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług :           –     od dnia zawarcia umowy lub od dnia                                                                                                                  wskazanego przez Oferenta                                                   

            Termin zakończenia umowy                                                –     do 31.07.2022 r.

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                        –     od 168 do średnio 228 godzin.

   Zamawiający przewiduje zawarcie 4 umów.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta.   

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

 

Złożenie oferty

Oferent może złożyć ofertę  w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia)  winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl,

lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą

Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert na usługi ratownicze – znak sprawy K/Adm.16A/2020”.

nie później niż do dnia 4 sierpnia 2020r. do godz. 1000

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 27.07.2020 r.