Znak sprawy K/Adm. 1C/2020

 

 

Unieważnienie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

dotyczy: konkursu ofert znak sprawy K/Adm. 1C/2020 w zakresie

świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej

przez lekarza specjalistę psychiatrę w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć,

w tym w formie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

 

 

            W związku z konkursem ofert znak sprawy: K/Adm 1C/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę psychiatrę w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć, w tym w formie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć informujemy, iż Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.

 

 

 

Druki do pobrania poniżej:

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 1C.2020 - usługa psychiatrycznej opieki lekarskiej.doc

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę psychiatrę

w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć, w tym w formie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

 

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital
i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej: od dnia zawarcia umowy na okres 24 miesięcy.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na świadczenie specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej.

Maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – 243 godzin (w tym co najmniej 3 dyżury medyczne).

 

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:

1.     Posiadanie prawa wykonywania zawodu;

2.     Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub tytułu specjalisty psychiatry;

3.     Posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

4.     Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

5.     Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:

a)    zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,

b)    ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c)     pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia
26 marca 2020 r. w siedzibie Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00
do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl

 

Kryteria oceny ofert

- cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 15.04.2020 r. do godz. 1000.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej – znak sprawy K/Adm. 1C/2020”.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.

 

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

 

Data umieszczenia na stronie 26.03.2020 r.