INFORMACJA Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R.

 

Wynik konkursu na świadczenia medyczne

w zakresie diagnostyki obrazowej

 

              W związku z Konkursem ofert na świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej – znak sprawy: K/Adm 4/2018 (termin składania ofert 20 kwietnia 2018 r.) informujemy o zmianie w wyniku konkursu:

Zadanie nr 4 – rezonans magnetyczny dla pacjentów Udzielającego zamówienia

W postępowaniu złożono 3 oferty:

Oferta nr 2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;

Oferta nr 4 TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A., ul. Ściegiennego 84, 60-147 Poznań;

Oferta nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Udzielający zamówienia wybrał jako najkorzystniejsze poniższe oferty w określonych zakresach:

Ofertę nr 4 TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A., ul. Ściegiennego 84, 60-147 Poznań w zakresie poz. 1; 2; 3.

Ofertę nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk w  całym zakresie.

Udzielający zamówienia nie przyjął pozostałych ofert.

 

 

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowy
z wybranymi w postępowaniu Oferentami.

 

 

 

Wynik konkursu na świadczenia medyczne

w zakresie diagnostyki obrazowej

 

              W związku z Konkursem ofert na świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej – znak sprawy: K/Adm 4/2018 (termin składania ofert 20 kwietnia 2018 r.) informujemy o wyniku konkursu:

Zadanie nr 1 – RTG dla pracowników Udzielającego zamówienia oraz dla pacjentów Udzielającego zamówienia

W postępowaniu złożono 5 ofert:

Oferta nr 1 POLMED S.A., Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański;

Oferta nr 2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;

Oferta nr 3 Lux Med Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;

Oferta nr 5 Medica Plus Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk;

Oferta nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk.

Udzielający zamówienia jako najkorzystniejszą wybrał:

Ofertę nr 5 Medica Plus Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk.

Udzielający zamówienia nie przyjął pozostałych ofert

 

Zadanie nr 2 – TK dla pacjentów Udzielającego zamówienia

W postępowaniu złożono 3 oferty:

Oferta nr 2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;

Oferta nr 3 Lux Med Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;

Oferta nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Udzielający zamówienia jako najkorzystniejsze wybrał:

 Ofertę nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk;

Ofertę nr 3 Lux Med Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;

Udzielający zamówienia nie przyjął pozostałych ofert

 

Zadanie nr 3 – badania endoskopowe, USG dla pacjentów Udzielającego zamówienia

W postępowaniu złożono 5 ofert:

Oferta nr 1 POLMED S.A., Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański

Oferta nr 2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;

Oferta nr 3 Lux Med Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa.

Oferta nr 5 Medica Plus Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk,

Oferta nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Udzielający zamówienia wybrał jako najkorzystniejsze poniższe oferty w określonych zakresach:

Ofertę nr 2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk w zakresie poz. 3; 7;

Ofertę nr 5 Medica Plus Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk, w zakresie poz. 1;2; 4; 8; 9 10.

Ofertę nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk w zakresie poz. 5; 6.

Udzielający zamówienia nie przyjął pozostałych ofert.

 

Zadanie nr 4 – rezonans magnetyczny dla pacjentów Udzielającego zamówienia

W postępowaniu złożono 3 oferty:

Oferta nr 2 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;

Oferta nr 4 TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A., ul. Ściegiennego 84, 60-147 Poznań;

Oferta nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Udzielający zamówienia wybrał jako najkorzystniejsze poniższe oferty w określonych zakresach:

Ofertę nr 4 TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A., ul. Ściegiennego 84, 60-147 Poznań w zakresie poz. 1; 2; 3.

Ofertę nr 6 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk w zakresie poz. 4.

Udzielający zamówienia nie przyjął pozostałych ofert.

 

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowy
z wybranymi w postępowaniu Oferentami.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Znak sprawy K/Adm 4/2018

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej:

1.     RTG dla pracowników Udzielającego zamówienia oraz dla pacjentów Udzielającego zamówienia,

2.     TK dla pacjentów Udzielającego zamówienia,

3.     Badań endoskopowych, USG dla pacjentów Udzielającego zamówienia,

4.     Rezonansu magnetycznego dla pacjentów Udzielającego zamówienia.

Usługa obejmuje wykonanie badania wraz z opisem.

 

Świadczenie usług zdrowotnych będzie realizowane w siedzibie Przyjmującego zamówienia (Oferenta).

Przedmiot konkursu podzielono na 4 zadania. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych – zarówno na poszczególne zadania, jak i na wybrane pozycje w obrębie danego zadania.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zwane dalej Oferentami lub Przyjmującymi zamówienie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Warunki wymagane:

1.     Osoba/osoby wykonująca/e określone świadczenia medyczne będące przedmiotem konkursu posiada/ją odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2.     Pomieszczenia, w których zobowiązuję się udzielać świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną odpowiadają standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739) oraz posiadają krajowe atesty uzyskane w trybie odrębnych przepisów (jeżeli są wymagane).

3.     Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy).

4.     Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

 

Okres świadczenia usług: 36 miesięcy,

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 01.05.2018 r.

Kryteria oceny ofert to m.in.: cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, dostępność świadczeń, kompleksowość usług, miejsce świadczenia usług.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Szpitala, w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 26) w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.wsp-bilikiewicz.pl

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 22.04.2015 r. do godz. 10:00.

Na kopercie należy umieścić dopisek:

„Konkurs ofert na świadczenie usług diagnostyki obrazowej – znak sprawy K/Adm. 4/2018”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 1 dnia od daty otwarcia ofert.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w konkursie o zakończeniu i wynikach konkursu.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 12.04.2018 r.

Druki do pobrania poniżej.

 

 Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 4.2018 - diagnostyka obrazowa