Wynik konkursu na świadczenia medyczne w zakresie konsultacji lekarskich

w siedzibie Przyjmującego zamówienia

 

              W związku z konkursem ofert na świadczenia medyczne w zakresie konsultacji lekarskich dla pacjentów Udzielającego zamówienia w siedzibie Przyjmującego zamówienia – znak sprawy: K/Adm. 5/2018 (termin składania ofert 20 kwietnia 2018 r.) informujemy o wyniku konkursu. W postępowaniu złożono 3 oferty:

  1. POLMED S.A., Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański
  2. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
  3. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Udzielający zamówienia przyjął oferty w wybranym zakresie:

L.p.

Nazwa badania

Wybrany Przyjmujący zamówienie

1.

Konsultacja lekarza laryngologa

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Dom Medyczny  ul. Świętokrzyska 4

80-457 Gdańsk           

2.

Konsultacja lekarza dermatologa

3.

Konsultacja lekarza chirurga

4.

Konsultacja lekarza internisty

5.

Konsultacja lekarza neurologa

6.

Konsultacja lekarza urologa

7.

Konsultacja lekarza ortopedy

8.

Konsultacja lekarza ginekologa

9.

Konsultacja lekarza pediatry

10.

 Konsultacje lekarza okulisty

11.

Konsultacje lekarza kardiologa

12.

Konsultacja lekarza rehabilitanta

13.

Konsultacja lekarza hematologa

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.                                           ul. Nowe Ogrody 1-6

80-803 Gdańsk                           

14.

Konsultacja lekarza neurochirurga

15.

Konsultacje lekarza ginekologa dziecięcego

POLMED S.A                          

ul. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowy
z wybranymi w postępowaniu Oferentami.

 

 

 

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Znak sprawy K/Adm. 5/2018

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarskich:

1.         Konsultacje lekarza laryngologa,         11. Konsultacje lekarza onkologa,

2.         Konsultacje lekarza dermatologa,        12. Konsultacje lekarza okulisty,

3.         Konsultacje lekarza chirurga,    13. Konsultacje lekarza kardiologa,

4.         Konsultacje lekarza internisty,              14. Konsultacje lekarza ginekologa dziecięcego

5.         Konsultacje lekarza neurologa,             15. Konsultacje lekarza kardiologa dziecięcego

6.         Konsultacje lekarza urologa,                 16. Konsultacje lekarza neurochirurga,

7.         Konsultacje lekarza ortopedy,               17. Konsultacje lekarza rehabilitanta.

8.         Konsultacje lekarza ginekologa,

9.         Konsultacje lekarza hematologa,

10.      Konsultacje lekarza pediatry,

 

Świadczenie usług zdrowotnych będzie realizowane w siedzibie Przyjmującego zamówienia (Oferenta).

Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane pozycje.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zwane dalej Oferentami lub Przyjmującymi zamówienie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Warunki wymagane:

1.     Osoba/osoby wykonująca/e określone świadczenia medyczne będące przedmiotem konkursu posiada/ją odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Lekarz wykonujący działalność leczniczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej winien spełniać warunki art. 18 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm);

2.     Pomieszczenia, w których zobowiązuję się udzielać świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną odpowiadają standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739).

3.     Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy);

4.     Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Okres świadczenia usług: 36 miesięcy,

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 01.05.2018 r.

Kryteria oceny ofert to m.in.: cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, dostępność świadczeń, kompleksowość usług, miejsce świadczenia usług.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Szpitala, w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 26) w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.wsp-bilikiewicz.pl

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00.

Na kopercie należy umieścić dopisek:

„Konkurs ofert na świadczenie usług konsultacji lekarskich – znak sprawy K/Adm 5/2018”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala
www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 1 dnia od daty otwarcia ofert.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w konkursie o zakończeniu i wynikach konkursu.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 12.04.2018r.

Druki do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 5.2018 - konsultacje lekarskie w siedzibie Oferenta