Znak sprawy K/Adm 9A/2020  

 

Unieważnienie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia 4 maja 2020 r.

dotyczy: konkursu ofert znak sprawy K/Adm. 9A/2020 w zakresie

świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala

 

 

      W związku z konkursem ofert znak sprawy: K/Adm 9A/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala informujemy, iż Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.

                              

 

Druki do pobrania poniżej:

Szczegółowe warunki konkursu K Adm 9A 2020 RATOWNIK.doc

 Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Przedmiot postępowania

 

Świadczenie usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala:

      Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług   :           –     od dnia podpisania umowy

            Termin zakończenia umowy                                                 –     do 30.11.2021 r.

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                        –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 7 umów na  świadczenie usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę  w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

           

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę wyłącznie w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia)  winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf lub jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf lub jpg) i dołączone do oferty na adres:

szpital@wsp-bilikiewicz.pl

nie później niż do dnia 4 maja 2020r. do godz. 1000.  W tytule wiadomości należy umieścić dopisek

„Konkurs  – znak sprawy K/Adm 9A/2020”

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 24.04.2020 r.