Znak sprawy K/Adm. 13A/2020

 

Unieważnienie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia 22 maja 2020 r.

dotyczy: konkursu ofert znak sprawy K/Adm. 13A/2020 w zakresie:

Świadczenia konsultacji lekarskich przez lekarza internistę

 

 

            W związku z konkursem ofert znak sprawy: K/Adm 13A/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia konsultacji lekarskich przez lekarza internistę informujemy, iż Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.

 

 

Druki do pobrania poniżej:

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm. 13 A.2020 - konsultacje internistyczne.doc

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia konsultacji lekarskich przez lekarza internistę.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital
i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji lekarza internisty na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, przez Lekarza konsultanta, w siedzibie Szpitala.

1.      Preferowany okres świadczenia usług:  przez okres 12 miesięcy ;

2.      Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: – od dnia zawarcia umowy;

3.      Zapewnienie świadczeń  minimum 4 razy w tygodniu, przez 6-8 godzin.

Rodzaj świadczonych usług:

  1. wykonywanie opisów badań EKG,
  2. konsultacje internistyczne pacjentów szpitala, a w szczególności:

-         badanie pacjentów

-         prowadzenie procesu diagnostyczno leczniczego

-         zlecanie, w uzasadnionych przypadkach koniecznych badań diagnostycznych

-         dokonywanie zapisów w dokumentacji medycznej

Zamawiający przewiduje zawarcie 4 umów na świadczenie internistycznych konsultacji lekarskich.

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:

1.      Posiadanie prawa wykonywania zawodu;

2.      Posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej w tym chorób wewnętrznych;

3.      Posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

4.      Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

5.      Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:

a)      zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,

b)      ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c)      pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia
14 maja 2020 r. w siedzibie Szpitala w Sekretariacie Dyrektora, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl (zakładka KONKURSY).

Kryteria oceny ofert

- cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę wyłącznie w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia)  winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres:

szpital@wsp-bilikiewicz.pl nie później niż do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 1100. w tytule e-mail należy wpisać „Konkurs ofert na świadczenie konsultacji internistycznych – znak sprawy K/Adm. 13A/2020.”

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl
i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

Data umieszczenia na stronie 14.05.2020 r.