Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 23 października 2018 r.

 

W związku z konkursem ofert znak sprawy: K/Adm. 17/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala, informujemy iż  złożono 4 oferty. Zamawiający przyjął 3 oferty:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub imię nazwisko

Nr zadania

1

 

Jolanta Kraszewska

 

 

2

2

 

Ewa Dragan

 

 

1

4

 

Wojciech Kowalski

 

 

2

 

Zamawiający z powodu złożenia większej liczby ofert, niż zapotrzebowanie, Zamawiający nie przyjął jednej oferty:

1)   Sławomir Szulc  (oferta nr 3) w zakresie zadania nr 2

Na dzień podpisania umowy prosimy o zabranie ze sobą aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym aktualnej książeczki sanitarnej.

Informacje dodatkowe: W dniu podpisania umowy wybrani oferenci, którzy nie załączyli do oferty kserokopii polisy ubezpieczeniowej zobowiązani są posiadać obowiązkową polisę ubezpieczeniową. Polisa ubezpieczeniowa powinna obowiązywać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności i zawierać zapis ”obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma ubezpieczenia dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wynosi 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia.”

Po podpisaniu umowy wybrani oferenci winni dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (strona: www.firma.gov.pl) poprzez uzupełnienie adresu dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, wpisując nazwę i adres Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17.

W przypadku zawieszonej działalności należy dodatkowo przed podpisaniem umowy wznowić działalność z datą rozpoczęcia przypadającą na dzień obowiązywania umowy.

Przypominamy, że pielęgniarki i pielęgniarze podpisujący umowę winni legitymować się dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie w Rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych: „indywidualnej praktyki

pielęgniarki” lub „indywidualnej praktyki pielęgniarki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, czyli w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku”.

Oferenci biorący udział w postępowaniu mogą wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowy z wybranymi w postępowaniu Oferentami.

            Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.wsp-bilikiewicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

 

 

 

 

Znak sprawy K/Adm 17/2018                                                                                                                Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)    świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala;

2)    świadczenia usług pielęgniarskich specjalistycznych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

 

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

I.       Przedmiot postępowania

 

Zadanie 1

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług   :           –     od 01.11.2018 r.

            Okres trwania umowy                                                            –    19 miesięcy

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                        –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 1 umowy na  świadczenie całodobowych specjalistycznych usług pielęgniarskich w dziedzinie psychiatrii.

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

           

Zadanie 2

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług   :           –     od 01.11.2018 r.

            Okres trwania umowy                                                            –    19 miesięcy

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                        –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 2 umów na  świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

-            kryteriami dodatkowymi takimi jak:

            doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu

            ostatnich pięciu lat);

            ukończenie  kursu dokształcającego z pierwszej pomocy  (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku;

           

W zakresie zadań 1 i 2

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 19 października 2018 r. do godz. 1000.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich – znak sprawy K/Adm. 17/2018.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 11.10.2018 r.

Druki do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 17 2018 - usługa opieki pielęgniarskiej w oddziałach Szpitala.pdf