Znak sprawy K/Adm 17/2018                                    Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)    świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala;

2)    świadczenia usług pielęgniarskich specjalistycznych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

 

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

I.       Przedmiot postępowania

 

Zadanie 1

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług   :           –     od 01.11.2018 r.

            Okres trwania umowy                                                            –    19 miesięcy

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                        –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 1 umowy na  świadczenie całodobowych specjalistycznych usług pielęgniarskich w dziedzinie psychiatrii.

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

           

Zadanie 2

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług   :           –     od 01.11.2018 r.

            Okres trwania umowy                                                            –    19 miesięcy

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                        –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 2 umów na  świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

-            kryteriami dodatkowymi takimi jak:

            doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu

            ostatnich pięciu lat);

            ukończenie  kursu dokształcającego z pierwszej pomocy  (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku;

           

W zakresie zadań 1 i 2

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 19 października 2018 r. do godz. 1000.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich – znak sprawy K/Adm. 17/2018.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 11.10.2018 r.

Druki do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 17 2018 - usługa opieki pielęgniarskiej w oddziałach Szpitala.pdf