Informacja z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

       W związku z Konkursem ofert na świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej – znak sprawy: K/Adm. 3/2018 informujemy o wyniku konkursu.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę:

Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa ALAB Sp. z o.o.,

ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia

 

Udzielający zamówienia przyjął ofertę.

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, zgodnie z zasadami wnoszenia środków odwoławczych określonymi w Rozdziale IX. Szczegółowych warunków konkursu ofert. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowę z wybranym w postępowaniu Oferentem.

 

 

 

Ogłoszenie Nr 2/2018

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

 

Znak sprawy K/Adm. 3/2018

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

Kod CPV 85145000-7

 

Koszty transportu pokrywa Przyjmujący zamówienie i winny być doliczone do cen jednostkowych za poszczególne badania. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje Formularza cenowego.

Udzielający zamówienie dopuszcza wykonanie przedmiotu oferty (umowy) przez podwykonawców. Przyjmujący zamówienie wskaże w ofercie, które badania powierzy podwykonawcom.

 

Odbiór materiału ze skierowaniami na drukach własnych Udzielającego zamówienie.

Odbiór materiału w probówkach i pojemnikach dopuszczonych u Udzielającego zamówienie lub w probówkach i pojemnikach dostarczonych bezpłatnie przez Przyjmującego zamówienia.

 

Materiały do badań będą odbierane przez Przyjmującego zamówienie z Laboratorium Udzielającego zamówienie co najmniej dwa razy dziennie:

1) pierwszy odbiór w godz. 8:45 – 9:15

2) oraz w godz. od 12:00 – 12:30

i na wezwania pilne na zawiadomienie telefoniczne zgłoszone pod stały, stale dostępny numer telefonu. Odbiór badań określonych przez lekarza jako „pilne” musi nastąpić od Udzielającego zamówienia w ciągu 30 minut od powiadomienia telefonicznego. W przypadku badań określonych jako „pilne” wykonanie badania musi nastąpić w ciągu 2 godzin od zabrania materiału.

Termin wykonania badań w czasie podanym przez Udzielającego zamówienia w Formularzu cenowym.

 

Przekazanie wszystkich wyników badań:

1.      Nastąpi każdorazowo e-mailem na adres: laboratorium@wsp-bilikiewicz.pl, niezwłocznie po wykonaniu badania, natomiast w formie oryginału wyniki zostaną dostarczone do Laboratorium Udzielającego zamówienia w terminie 3 dni.

2.      W przypadku badań zaznaczonych na skierowaniu jako „pilne” oraz wyników wykraczających poza dopuszczalne wartości referencyjne przekazanie wyników nastąpi

a)    w dni robocze w godzinach 7:00-16:00 e-mailem na adres: laboratorium@wsp-bilikiewicz.pl niezwłocznie po wykonaniu badania,

b)    natomiast w dni wolne od pracy i w dni robocze od godz. 16:00–7:00 emailem na adres: laboratorium@wsp-bilikiewicz.pl oraz faxem na nr (58) 52-47-602.

Wynik w formie oryginału zostanie dostarczony do Laboratorium Udzielającego zamówienie w terminie 3 dni.

3. Codzienne przekazywanie raportu z badań mikrobiologicznych zleconych przez Szpital – na podany adres mailowy –epidemiologia@wsp –bilikiewicz.pl.

4. Raz w roku wykaz wykonywanych \badań bakteriologicznych w formie podanej poniżej:

            a)   Liczba wykonanych posiewów w WSP z podziałem na materiały oraz wynik dodatni i ujemny;

            b)   Liczba wyhodowanych drobnoustrojów z podziałem na gatunki i materiały z jakich zostały

                  wyizolowane;

            c)   Liczba wyizolowanych drobnoustrojów alarmowych z podziałem na gatunki i mechanizm

                  odporności;

            d)   Liczba wykonanych badań immunochromatograficznych w kierunku toksyn C. difficile,

                  norowirusów,  rota/adenowirusów z podziałem na wyniki dodatnie i ujemne;

            e)   Analiza lekooporności dla 10 najczęściej izolowanych drobnoustrojów istotnych klinicznie

Badania nie wymienione przez Udzielającego zamówienie w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji), w wyjątkowych sytuacjach zostaną wykonane według cennika dostarczonego wraz z ofertą Udzielającemu zamówienia według cen z dnia złożenia oferty. W cenach z cennika zawarty jest już koszt transportu. Czas obsługi badań nastąpi według tych samych zasad.

 

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zwane dalej Oferentami lub Przyjmującymi zamówienie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Warunki wymagane:

1.     Przyjmujący zamówienie pełni dyżur całodobowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej;

2.     Osoba/osoby wykonująca/e określone świadczenia medyczne będące przedmiotem konkursu posiada/ją odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

3.     Laboratorium prowadzi kontrolę jakości wykonywanych badań, a czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują autoryzację wyniku badania;

4.     Pomieszczenia, w których zobowiązuję się udzielać świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną odpowiadają standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) oraz posiadają krajowe atesty uzyskane w trybie odrębnych przepisów (jeżeli są wymagane).;

5.     Posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego bądź do ewidencji działalności gospodarczej;

6.     Posiadanie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

7.     Posiadanie wpisu do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

8.     Posiadanie akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji dla laboratorium będącego miejscem świadczenia usług;

9.     Posiadanie certyfikatu PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO/IEC 15189 dla laboratorium będącego miejscem świadczenia usług;

10.  Posiadanie doświadczenia w realizacji umowy z co najmniej jednym szpitalem zlokalizowanym w Województwie Pomorskim, pełniąc dla niego dyżur całodobowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

11.  Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

 

Okres świadczenia usług: 24 miesiące

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 01.04.2018 r.

 

Kryteria oceny ofert to: cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta. Porównaniu podlegać będzie „wartości brutto razem”.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 14 marca 2018 r. w siedzibie Szpitala, w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 26) w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.wsp-bilikiewicz.pl

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 21.03.2018 r. do godz. 10:00.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej
– znak sprawy K/Adm. 3/2018”.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala
www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w konkursie o zakończeniu i wynikach konkursu.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie i tablicy ogłoszeń 14.03.2018r.

 

Druki do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 2018 - diagnostyka laboratoryjna.doc

Załącznik nr 1 -  formularz cenowy.xls