K/Adm. 4/2020

 

Rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską

w oddziałach Szpitala z dnia 19 lutego 2020 r.

 

W związku z konkursem ofert znak sprawy: K/Adm. 4/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala, informujemy, iż złożono 17 ofert. Zamawiający przyjął 16 poniższych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Nr zadania

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Nr zadania

1.

Andrzej Olejnik

1

2.

Tomasz Jakubiak

2

3.

Sławomira Bonisławska

1

5.

Krzysztof Brzoskowski

2

4.

Marzena Bąk

1

6.

Irena Małkowska

2

9.

Ewa Rajkowska

1

8.

Elżbieta Owsik

2

10.

Marlena Meller

1

11.

Monika Gleba

2

12.

Izabela Grzymała

1

13.

Krzysztof Kojtych

2

14.

Magdalena Gabryelczyk

1

 

 

 

15.

Joanna Czerwiak

1

 

 

 

16.

Katarzyna Mazurkiewicz

1

 

 

 

17.

Arkadiusz Troka

1

 

 

 

W związku  ze zgłoszeniem się większej liczby kandydatów spełniających wymagane kryteria w zadaniu nr 2, Udzielający zamówienia dokonując porównania ofert według punktacji odrzuca ofertę nr 7 ze względu na uzyskaną najniższą liczbę punktów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Nr zadania

7.

Przemysław Domagała

2

Na dzień podpisania umowy prosimy o zabranie ze sobą aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Informacje dodatkowe: W dniu podpisania umowy wybrani oferenci, którzy nie załączyli do oferty kserokopii polisy ubezpieczeniowej zobowiązani są posiadać obowiązkową polisę ubezpieczeniową. Polisa ubezpieczeniowa powinna obowiązywać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności i zawierać zapis ”obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma ubezpieczenia dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wynosi 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia.”

Po podpisaniu umowy wybrani oferenci winni dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (strona: www.firma.gov.pl) poprzez uzupełnienie adresu dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, wpisując nazwę i adres Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17.

W przypadku zawieszonej działalności należy dodatkowo przed podpisaniem umowy wznowić działalność z datą rozpoczęcia przypadającą na dzień obowiązywania umowy.

Przypominamy, że pielęgniarki i pielęgniarze podpisujący umowę winni legitymować się dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie w Rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych: „indywidualnej praktyki pielęgniarki” lub „indywidualnej praktyki pielęgniarki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, czyli w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku”.

Oferenci biorący udział w postępowaniu mogą wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Udzielający zamówienia zawrze umowy z wybranymi w postępowaniu Oferentami.

       Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.wsp-bilikiewicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

 

 

 

Znak sprawy K/Adm. 4/2020                                                                                                 Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)    świadczenia usług pielęgniarskich specjalistycznych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala;

2)    świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Przedmiot postępowania

 

Zadanie 1

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług      :           –    od 01.03.2020 r.

            Okres trwania umowy                                                             –    24 miesiące

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                           –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 13 umów na świadczenie całodobowych specjalistycznych usług pielęgniarskich w dziedzinie psychiatrii.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta.   

 

Zadanie 2

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:

            Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług      :           –    od 01.03.2020 r.

            Okres trwania umowy                                                             –    24 miesiące

            Liczba godzin do wypracowania w miesiącu                           –     od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 6 umów na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

-            ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;

-            kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.

 

W zakresie zadań 1 i 2 Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 1000. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich – znak sprawy K/Adm. 4/2020.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 07.02.2020 r.

Druki do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe warunki konkursu K.Adm 4 2020.pdf