K/Adm 7/2020

 

Pliki do postępowania: 

 

Szczegolowe warunki konkursu K.Adm 7 2020 - diagnostyka laboratoryjna.pdf

Załącznik nr 1 -  Formularz cenowy_13.03.2020.xls

 

 

Informacja z dnia 25 marca 2020 r.

 

       W związku z Konkursem ofert na świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej – znak sprawy: K/Adm. 7/2020 informujemy o wyniku konkursu.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę:

    Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa ALAB Sp. z o.o.,

ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia

 

Udzielający zamówienia przyjął ofertę.

Udzielający zamówienia zawrze umowę niezwłocznie z powyżej wskazanym Oferentem.

 

 

 

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

 

Znak sprawy K/Adm. 7/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

Kod CPV 85145000-7

 

Koszty transportu pokrywa Przyjmujący zamówienie i winny być doliczone do cen jednostkowych za poszczególne badania. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje Formularza cenowego.

Udzielający zamówienie dopuszcza wykonanie przedmiotu oferty (umowy) przez podwykonawców. Przyjmujący zamówienie wskaże w ofercie, które badania powierzy podwykonawcom.

 

Odbiór materiału ze skierowaniami na drukach własnych Udzielającego zamówienie.

Odbiór materiału w probówkach i pojemnikach dopuszczonych u Udzielającego zamówienie lub w probówkach i pojemnikach dostarczonych bezpłatnie przez Przyjmującego zamówienia.

 

Materiały do badań będą odbierane przez Przyjmującego zamówienie z Laboratorium Udzielającego zamówienie co najmniej dwa razy dziennie:

1) pierwszy odbiór w godz. 8:45 – 9:15

2) oraz w godz. od 12:00 – 12:30

i na wezwania pilne na zawiadomienie telefoniczne zgłoszone pod stały, stale dostępny numer telefonu. Odbiór badań określonych przez lekarza jako „pilne” musi nastąpić od Udzielającego zamówienia w ciągu 30 minut od powiadomienia telefonicznego. W przypadku badań określonych jako „pilne” wykonanie badania musi nastąpić w ciągu 2 godzin od zabrania materiału.

Termin wykonania badań w czasie podanym przez Udzielającego zamówienia w Formularzu cenowym.

 

Przekazanie wszystkich wyników badań:

1.     Przyjmujący zamówienie zapewni podgląd wyników badań z możliwością wydruku przez Udzielającego zamówienie w  jego Laboratorium  niezwłocznie po wykonaniu badania. Oryginały wyników  zostaną dostarczone w następnym dniu roboczym nie później niż  w terminie 3 dni, chyba że ze względu na  czas wykonywania badań wynika inaczej.

2.     W przypadku badań zaznaczonych na skierowaniu jako „pilne” oraz wyników wykraczających poza dopuszczalne wartości krytyczne Przyjmujący zamówienie niezwłocznie zawiadomi telefoniczne Laboratorium Udzielającego zamówienie nr tel. 58 52 47 557:

a)    w dni robocze w godzinach 7:00-16:00

b)    natomiast w dni wolne od pracy i w dni robocze od godz. 16:00–7:00  powiadomienie telefoniczne oraz przesłanie  wyniku badania tel/faxem na nr (58) 52-47-602 niezwłocznie po wykonaniu badania.

3     Sprawozdania z wyników badań mikrobiologicznych będą posiadały możliwość identyfikacji  dodatkowo oddziału, z którego materiał był kierowany na badania.

4.    Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do codziennego przekazywania raportu z badań mikrobiologicznych zleconych przez Szpital – na podany adres mailowy – epidemiologia@wsp-bilikiewicz.pl.

5.    Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazania Udzielającemu zamówienie sporządzonego wykazu wykonanych badań bakteriologicznych dwa razy w roku :

                        - pierwszy w terminie do 15 lipca  za pierwsze 6 miesięcy danego roku

                        - drugi w terminie do 15 stycznia za rok poprzedni;

            w formie podanej poniżej:

            a)   Liczba wykonanych posiewów  u Udzielającego zamówienie z podziałem na materiały oraz na wynik dodatni i ujemny;

            b)   Liczba wyhodowanych drobnoustrojów z podziałem na gatunki i materiały z jakich zostały

                  wyizolowane;

            c)   Liczba wyizolowanych drobnoustrojów alarmowych z podziałem na gatunki i mechanizm

                  odporności;

            d)   Liczba wykonanych badań immunochromatograficznych w kierunku toksyn C. difficile,

                  norowirusów,  rota/adenowirusów z podziałem na wyniki dodatnie i ujemne;

            e) Analiza lekooporności dla 10 najczęściej izolowanych drobnoustrojów istotnych klinicznie.

            z tym że:

                        - dla każdego oddziału osobno w zakresie punktów od a do d (pierwsze cztery)

                        - dla całego szpitala łącznie w zakresie punktów od a do e (wszystkie)

6.     Sprawozdanie z badania z czynnikiem alarmowym należy zgłaszać bezzwłocznie telefonicznie do Pielęgniarki epidemiologicznej Szpitala ( tel: 58 52 47 537) lub do Mikrobiologa Szpitala (tel: 501 832 543) lub do Lekarza Izby Przyjęć Szpitala ( 58 52 47 602).

7.     Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazania Udzielającemu zamówienie dodatkowo innych szczegółowych zestawień epidemiologicznych  zgodnie z osobnymi zleceniami Zespołu ds Zakażeń Szpitalnych.

Badania nie wymienione przez Udzielającego zamówienie w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji), w wyjątkowych sytuacjach zostaną wykonane według cennika dostarczonego wraz z ofertą Udzielającemu zamówienia według cen z dnia złożenia oferty. W cenach z cennika zawarty jest już koszt transportu. Czas obsługi badań nastąpi według tych samych zasad.

 

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zwane dalej Oferentami lub Przyjmującymi zamówienie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Warunki wymagane:

1.     Przyjmujący zamówienie pełni dyżur całodobowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej;

2.     Osoba/osoby wykonująca/e określone świadczenia medyczne będące przedmiotem konkursu posiada/ją odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

3.     Laboratorium prowadzi kontrolę jakości wykonywanych badań, a czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują autoryzację wyniku badania;

4.     Pomieszczenia, w których zobowiązuję się udzielać świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną odpowiadają standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) oraz posiadają krajowe atesty uzyskane w trybie odrębnych przepisów (jeżeli są wymagane).;

5.     Posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego bądź do ewidencji działalności gospodarczej;

6.     Posiadanie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

7.     Posiadanie wpisu do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;

8.     Posiadanie akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji dla laboratorium będącego miejscem świadczenia usług;

9.     Posiadanie certyfikatu PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO/IEC 15189 dla laboratorium będącego miejscem świadczenia usług;

10.  Posiadanie doświadczenia w realizacji umowy z co najmniej jednym szpitalem zlokalizowanym w Województwie Pomorskim, pełniąc dla niego dyżur całodobowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

11.  Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Okres świadczenia usług: 24 miesiące

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 01.04.2020 r.

Kryteria oceny ofert to: cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta. Porównaniu podlegać będzie „wartości brutto razem”.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 13 marca 2020 r. w siedzibie Szpitala, w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 26) w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.wsp-bilikiewicz.pl

 

Złożenie oferty

Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17

80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 24.03.2020 r. do godz. 10:00.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej
– znak sprawy K/Adm. 7/2020”.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w konkursie o zakończeniu i wynikach konkursu.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie i tablicy ogłoszeń 13.03.2020r.