Znak sprawy Z/Adm 153/2020

 

Pliki do pobrania:

Z_Adm 153_2020 ogłoszenie BZP_21.07.2020.pdf

Zapytanie ofertowe Z_Adm 153_2020_UE_21.07.2020.docx

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Z_Adm 153_2020.xls

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

Z_Adm 153_2020 wyjaśnienia_24.07.2020.pdf

 

 

INFORMACJA z dnia 28.07.2020r.

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku informuje, że Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę rękawic medycznych  - znak sprawy Z/Adm  153/2020, ponieważ nie złożono ani jednej oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 NA DOSTAWĘ RĘKAWIC MEDYCZNYCH

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)

 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu:

Nr RPPM.07.01.02-22-0005/16

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku”

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na dostawę rękawic medycznych w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

                Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: od 5 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy”.

 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi  spełniać wymagania  określone w:

·         Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ((tj. Dz. U. z 2020 r .,  poz. 186),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195),

·         Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego  2016r w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),

·         Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252;

·         Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r - dotyczącej  wyrobów medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r .,  poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami.

Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.

 

 

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi każdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Bobowski tel. (58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00

- w sprawach formalnych                      – Dorota Achcińska tel. (58) 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00.

 

1.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)      wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)      wypełnionego „Formularza cenowego”, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

3)      pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

2.     Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.  Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:

                               szpital@wsp-bilikiewicz.pl  do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek

„Oferta na dostawę rękawic medycznych – znak sprawy Z/Adm 153/2020”.