Znak sprawy Z/Adm. 51/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU 19D

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do oddziału 19D w  ilości i asortymencie określonym w „formularzu cenowym”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia określonego w Załączniku nr 1 do siedziby Szpitala.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do wskazanego miejsca w dniu dostawy.

Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamówienie można złożyć na wszystkie lub wybrane pakiety.

 

Termin dostawy: do dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle zlecenie wykonania dostawy.

Rozliczenie wykonanej dostawy nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.

 

Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Barbara Nikowska

   tel. (58) 52 47 550

- w sprawach formalnych                    – Brygida Duda

   tel. (58) 52-47-518

- numer faxu: (58) 52-47-520.

1.   Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)    wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 2 , wypełnionego formularza cenowego , będącego Załącznikiem nr  1 do niniejszego Zaproszenia;

2)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopia – poświadczona „za zgodność z oryginałem”, opatrzona imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz);

2.   Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.   Opis przygotowania oferty:

1) Oferta, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia, musi być wypełniona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)  Klauzula RODO.

5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4.   Zamawiający dokonania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

5.   Ofertę oraz formularz cenowy (wg załączonych poniżej wzorów) wraz z pozostałymi dokumentami w formie pisemnej, należy przesłać na poniższy adres lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek 17, I piętro, sekretariat:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

      do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 1000.

     Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl  

 

Kopertę należy zaadresować z dopiskiem: „Oferta na dostawę wyposażenia oddziału 19D”– znak sprawy Z/Adm. 51/2020”.

 

 

Formularz cenowyZ Adm 51 2020.xls

Zaproszenie do złożenia ofert Z Adm 51 2020 - wyposażenie oddz. 19D.doc