Znak sprawy Z/Adm 118/2020

 

Pliki do pobrania:

Z_Adm 118_2020_ogłoszenie BZP.pdf

Zapytanie ofertowe Z.Adm 118 2020  -transport sanitarny z lekarzem.doc

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym.

Przedmiotem zamówienia jest przewóz karetką ze specjalistycznym zespołem ratownictwa medycznego pacjentów Szpitala w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Świadczenie usług transportowych pacjentów odbywać się będzie z siedziby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 do placówek medycznych w granicach administracyjnych m. Gdańska.

Usługa transportu sanitarnego świadczona będzie niezwłocznie. Czas oczekiwania na przyjazd zespołu specjalistycznego w przypadku stanu nagłego zagrożenia życia lub zdrowia wynosi maksymalnie 20 minut licząc od chwili zgłoszenia Usługa dostępna będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w tym niedziele, święta i dni wolne od pracy. Przewóz transportem sanitarnym powinien nastąpić trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych warunkach komunikacyjnych.

Kod CPV 60130000-8

Warunki realizacji przedmiotu umowy

 

1. Wymagania wobec specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego:

Zespół działa w składzie minimum trzyosobowym, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Członkowie zespołu muszą spełniać poniższe wymagania:

a)         Lekarz, posiadający specjalizację lub będący w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej bądź posiadający specjalizację lub będący w trakcie specjalizowania się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, pediatrii i wykazujący się ukończeniem kursu na poziomie ALS (zaawansowanych zabiegów ratujących życie), przy czym wymóg odbycia kursu ALS nie dotyczy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii;

b)        Pielęgniarz/pielęgniarka posiadający dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej oraz specjalizację lub będący w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki lub wykazujący się ukończeniem kursu z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki;

c)         Ratownik medyczny posiadający licencjat lub dyplom w kierunku ratownictwo medyczne, dyplom szkoły policealnej z uzyskaniem tytułu zawodowego „ratownik medyczny”;

W skład zespołu dodatkowo wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami .

 

2. Wymagania wobec środka transportu:

Usługa będzie wykonywana środkami transportu sanitarnego spełniającymi wymogi ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Polskich norm  przenoszących europejskie normy zharmonizowane dotyczące wyposażenia medycznego, wymogi dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego służącego do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych, spełniających wymogi sanitarne, pojazdów odpowiednio oznakowanych, sprawnych technicznie i posiadających wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 858),  aktualne badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW, uprzywilejowane w ruchu drogowym tj. posiadające zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym, wyposażone w sygnały dźwiękowe i świetlne, sprawny środek łączności (łączność radiowa lub telefon komórkowy) do porozumiewania się, w odpowiednim stanie technicznym, wyposażone w wymagany sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami NFZ, kompletny zestaw leków i wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami NFZ, środki dezynfekcyjne. Kabina medyczna pojazdu będzie przystosowana do dezynfekcji środkami odkażającymi.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1)          który nie wykazał spełniania warunków realizacji umowy określonych w pkt 1 i 2, wymagań wobec środka transportu oraz dysponowania osobami do wykonania zamówienia ( spełniane warunków  udziału w postępowaniu);

2)          który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

3)          który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4)          który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

5)          w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2020 poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

6)          który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę o zamówienie, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia odszkodowania lub kary umownej.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

1) w kwestiach formalnych – Brygida Duda tel. (58) 52 47 518 w godzinach 8:00 – 14:00;

2) w kwestiach merytorycznych – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Arkadiusz Bobowski tel. (58) 52 47 526, w godzinach 8:00 – 14:00;

Złożenie oferty

1.       Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest do złożenia w ramach oferty:

1)      wypełnionego „Formularza oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)      podpisanej Klauzuli RODO;

3)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopia – poświadczona „za zgodność z oryginałem”, opatrzona imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz);

4)      pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

 

2.       Kryteria wyboru ofert :   cena  -  100%.

 

3.       Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

szpital@wsp-bilikiewicz.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek 17, I piętro, pokój nr 4

do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 1000.

 

Ofertę należy złożyć z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego  - znak sprawy Z/Adm 118/2020”.