Znak sprawy: Z/Adm 120/2020

 

Pliki do pobrania:

Z Adm 120_2020_ogłszenie BZP_16.06.2020.pdf

Zapytanie ofertowe Z Adm 120 2020 - druki.doc

Załącznik nr 2 - Zestawienie 1 i 2 do oferty.xlsx

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku informuje, że w postępowaniu na dostawę druku (Z/Adm 120/2020) złożono 8 ofert i wybrano ofertę firmy IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak, 42-510 Kuźnica Warężyńska 7 z najniższą ceną ofertową brutto 15 228,54 zł.

data dodania informacji: 30.06.2020r.

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku wyjaśnia, że w zapytaniu ofertowym na dostawę druków w „Zestawieniu nr 2” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, w pozycji nr 4 - „Historia choroby 2xA3” – w kolumnie „nakład” Zamawiający miał na myśli 4000 sztuk  (tj. 40 bloczków po 100 sztuk) oraz oczekuje podania ceny jednostkowej za sztukę, a nie za bloczek.

data dodania informacji: 22.06.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DRUKÓW

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku w spr. zasad, formy i trybów udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza 30 000 €

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków określonych w zestawieniu nr 1 - druki standardowe i w zestawieniu nr 2 - druki wg wzorów Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy na własny koszt i własnym środkiem transportu. Planowany termin zawarcia umowy od 01.07.2020r.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Projekt umowy”.

Sposób przygotowania oferty

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

Kierownik Działu Administracyjnego: Jakub Amsolik tel. 602665510  e-mail : administracja@wsp-bilikiewicz.pl

1.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

2.   Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.  Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:

                        szpital@wsp-bilikiewicz.pl  do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek „Oferta na dostawę druków – znak sprawy Z/Adm 120/2020”.