Wykaz ofert

lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi

Szczegółowe informacje pod linkiem

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika, na pełen etat - na stanowisko specjalista ds. płac Zatrudnienie na umowę o pracę.

Wymagania:
 Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku rachunkowość;
 Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń minimum 2 lata, w tym z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 Naliczanie zasiłków chorobowych;
 Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT
 Znajomość tworzenia deklaracji i raportów ZUS w programie Płatnik;
 Umiejętność pracy w zespole,
 Komunikatywność i kultura osobista w kontaktach z użytkownikami;
 Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń pracowników medycznych będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:
1. Miesięczne sporządzanie listy płac (w tym wynagrodzeń pracowników Szpitala wraz z pochodnymi, wynagrodzeń za prace zlecone, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami);
2. Sporządzanie miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej ZUS;
3. Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac;
4. Rozliczanie w Portalu SIR2 refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów;
5. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,
6. Sporządzanie zaświadczeń ZUS ERP-7.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 22.09.2023 r.
CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl -
informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok.
15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracownika na stanowisko PSYCHOLOGA LUB PSYCHOTERAPEUTY DO PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ, forma zatrudnienia do uzgodnienia.Wymagania: zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o świadczeniach gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285): osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych wymagań:
1. specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
2. lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
3. lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,
4. lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty,
5. lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,
6. lub psycholog z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 31.07.2023 r.
CV wraz dokumentem potwierdzającym kwalifikacje terapeuty zajęciowego należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb
Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracownika na stanowisko terapeuty zajęciowego do pracy z dziećmi i młodzieżą, na umowę o pracę, na trzymiesięczny okres próbny.
Wymagania: zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o świadczeniach gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285): osoba prowadząca terapię zajęciową – to osoba, która:
1. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej obejmujące co najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub
2. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych, i uzyskała tytuł licencjata, lub
3. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub
4. ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub
5. ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub
6. ma inne wykształcenie, jeżeli uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w ośrodku prowadzącym terapię zajęciową dla chorych psychicznie;
Preferowane osoby z doświadczeniem min. rok.
Zakres obowiązków:
1. Udział w określaniu programów rehabilitacyjnych realizowanych w oddziale
2. Realizacja zajęć z wykorzystaniem różnych form terapii zajęciowej, treningów
umiejętności społecznych w oddziałach, na terenie oraz poza terenem Szpitala
3. Zapewnienie dostępności potrzebnych środków i materiałów wymaganych do realizacji zadań
4. Współpraca z zespołem pracującym na oddziale
5. Przestrzeganie Karty Praw Pacjenta
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 31.07.2023 r.
CV wraz dokumentem potwierdzającym kwalifikacje terapeuty zajęciowego należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb
Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika który posiada następujące kwalifikacje:

terapeuta środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego.

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia, planowany termin zatrudnienia 01.06.2023 r.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisku asystent zdrowienia, który spełnia następujące warunki:

 1. ma doświadczenie własnego kryzysu psychicznego
 2. przebył terapię i wykonała pracę własną, polegającą m.in. na zrozumieniu swoich przeżyć (ich „przepracowaniu”)
 3. ukończył półroczny specjalistyczny kurs
 4. odbył kilkumiesięczne staże w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, środowiskowych domach samopomocy, zespołach leczenia środowiskowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach)
 5. ma umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia.

Zakres obowiązków:

 1. udzielanie wsparcia pacjentom poprzez:
  • uczestniczenie w spotkaniach z lekarzem,
  • wysłuchanie, rozmowę, dzielenie się osobistym doświadczeniem związanym z chorowaniem i zdrowieniem,
  • dzielenie się praktyczną wiedzą na temat przezwyciężania kryzysu, postawach i działaniach pomocowych w odzyskiwaniu zdrowia,
  • wspieranie i motywowanie pacjenta, ale nie wyręczania go w codziennych obowiązkach,
  • prowadzenie i/lub współprowadzenie grupy wsparcia dla pacjentów i rodzin,
  • psychoedukację.

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia, planowany termin zatrudnienia 01.06.2023 r.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika do pracy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci
i Młodzieży
, który posiada następujące kwalifikacje:

terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub własna działalność gospodarcza.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i
młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
CV  należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny,
 doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko  kucharz – umowa o pracę na miesięczny okres próbny. Zatrudnienie od zaraz.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna
 • umiejętność pracy w szybkim tempie
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: organizowanie i  nadzór nad pracą podległych pracowników

(pomoce kuchenne), odpowiedzialność za wydawanie produktów z magazynu w weekendy pracujące, nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu  kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz  przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych.

 

Praca wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem, również w weekendy. Przysługuje jeden weekend w miesiącu wolny.

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
zaprasza na praktyki studentów kierunku dietetyka do Działu Żywienia Szpitala.
Nasz Szpital posiada własną kuchnię i zatrudnia dietetyków, którzy służyć będą wiedzą i
doświadczeniem w zakresie żywienia zbiorowego – szpitalnego.

 Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl