CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU


I. KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

L.p. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KOSZT
1. Oddział psychiatryczny 350 zł
2. Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 650 zł
3. Oddział detoksykacji alkoholowej 550 zł
4. Oddział terapii uzależnienia od alkoholu 450 zł
5. Oddział dzienny 300 zł

II. KOSZTY WYDANIA OPINII SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ W POŁĄCZENIU Z OBSERWACJĄ PODSĄDNYCH PROWADZONĄ W WARUNKACH SZPITALNYCH


1. Koszt pobytu podsądnego w szpitalu wynosi 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za osobodzień wg poniższej kalkulacji,
2. Koszt badania EKG wynosi 50,00 zł;
3. Koszty ewentualnych badań diagnostycznych związanych z obserwacją podsądnego według faktur,
4. Wynagrodzenie biegłego (psychiatra, psycholog) – zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.


Koszt pobytu pacjenta w szpitalu został wyliczony według poniższej kalkulacji:

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZT
JEDNOSTKOWY
1. Energia 18,49 zł
2. Koszty pozostałe bezpośrednie 10,28 zł
3. Obsługa techniczna 17,60 zł
4. Koszty ogólnozakładowe 36,83 zł
5. Pralnia 9,80 zł
6. Wyżywienie 25,98 zł
7. Pozostałe koszty pośrednie 10,87 zł
8. Wynagrodzenie personelu 83,22 zł
Razem: 350,00 zł2
III. KOSZTY BADAŃ LABORATORYJNYCH

L.p. BADANIE CENA L.p. BADANIE CENA
1. Albumina 10,00 zł 24. Kał – na obecność
pasożytów
21,00 zł
2. Aminotransferaza
alaninowa
8,00 zł 25. Karbamazepina 33,00 zł
3. Aminotransferaza
asparaginowa
8,00 zł 26. Kreatynina w moczu 8,00 zł
4. Amylaza w surowicy 11,00 zł 27. Kreatynina w surowicy 8,00 zł
5. Amylaza w moczu 11,00 zł 28. Kwas moczowy 8,00 zł
6. Badanie ogólne moczu: 9,00 zł 29. Kwas walproinowy 31,00 zł
7. Białko C-reaktywne 11,00 zł 30. Lit w surowicy 38,00 zł
8. Białko w moczu 10,00 zł 31. Magnez 10,00 zł
9. Białko całkowite 10,00 zł 32. Mocznik w surowicy 8,00 zł
10. Bilirubina całkowita 8,00 zł 33. Morfologia krwi – 26
parametrów
15,50 zł
11. Chlorki 8,00 zł 34. Płytki krwi na cytrynian 15,50 zł
12. Cholesterol całkowity 8,00 zł 35. Rozmaz mikroskopowy
krwi obwodowej barwiony
21,00 zł
13. Cholesterol HDL 8,00 zł 36. Odczyn Biernackiego
(OB)
6,50 zł
14. CK (kinaza keratynowa)) 8,00 zł 37. Potas w surowicy 8,00 zł
15. Czas kaolinowo
kefalinowy (APTT)
12,00 zł 38. Potas w moczu 8,00 zł
16. Czas protrombinowy / INR 11,00 zł 39. PT 11,00 zł
17. D-Dimer 28,00 zł 40. Sód w surowicy 8,00 zł
18. Fibrynogen 11,00 zł 41. Sód w moczu 8,00 zł
19. Fosfataza alkaliczna 9,00 zł 42. Trójglicerydy 8,00 zł
20. Gammaglutamylo
transpeptydaza (GGTP)
8,00 zł 43. Wapń 10,00 zł
21. Glukoza w moczu 8,00 zł 44. Żelazo 11,00 zł
22. Glukoza 8,00 zł 45. Pobranie krwi
/materiał do wysyłki
9,00 zł
23. Kał – badanie na krew
utajoną
19,00 zł 46. Pobranie krwi 6,00 zł3

L.p. BADANIE CENA L.p. BADANIE CENA
47. a-TG 15,50 zł 55. PSA całkowity 10,00 zł
48. a-TPO 15,50 zł 56. TSH 9,50 zł
49. B-HCG 12,50 zł 57. Witamina B12 13,00 zł
50. Ferrytyna 10,00 zł 58. Witamina D3 35,00 zł
51. FT3 9,50 zł 59. Troponina 10,00 zł
52. FT4 9,50 zł 60. SARS CoV – 2 IgG 73,00 zł
53. Kwas foliowy 15,00 zł 61. HBS Ag (antygen) 10,00 zł
54. PRL 10,00 zł 62. HCV 13,00 zł

IV. KOSZTY BADANIA EEG
1. Koszt badania EEG (badanie podstawowe, w czuwaniu) wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
2. Koszt badania EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie wynosi 140,00 zł (sto czterdzieści złotych 00/100)


V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej wynosi: 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi: 0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych wynosi: 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie
2. Wysokość opłaty, o której mowa w powyższym ust. 1, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem


4
VI. KOSZTY KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNEJ ŚWIADCZONEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
Koszt konsultacji psychiatrycznej wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).